Dofinansowanie na realizację projektu “Energia z odnawialnych źródeł na potrzeby Jazon Sp. z o.o.”

Fundusz europejski

JAZON S.p. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu “Energia z odnawialnych źródeł na potrzeby Jazon sp. z o.o.”

JAZON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0152/17 pn. “Energia z odnawialnych źródeł na potrzeby Jazon sp. z o.o.” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Celem głównym realizowanego projektu jest wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne firmy, co pozwoli na ograniczenie emisji CO2.

Planowane efekty:

  • Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
  • Spadek emisji gazów cieplarnianych
  • Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
  • Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
  • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

Wartość projektu: 500 834,57 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 285 027,80 PLN

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera