Jazon realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0416/23

Jazon Sp. z o.o. zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0416/23-00 zawartą w dniu 18.07.2023 r. realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0416/23 pn. „Rozwój firmy Jazon Sp. z o.o. poprzez zwiększenie udziału na rynku krajowym i nowoczesnych rynkach zagranicznych w oparciu o konkurencyjny produkt własnej konstrukcji” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w postaci zaburtowej wykaszarki do wodorostów.

Planowanym efektem projektu będzie wdrożenie innowacji procesowej i produktowej oraz wzrost przychodów przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 9 361 530,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 455 600,00 zł

 

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera