Informacja o realizacji projektu w ramach Programu Re_Open UK

Nowy Ciag Znakow UE 300x49Biale Logo Reopen Uk 300x300

Informacja o realizacji projektu w ramach Programu Re_Open UK

formacja o realizacji projektu

W ramach Programu Re_Open UK z dnia 16 marca 2023 r. numer wniosku o dofinansowanie projektu:   PBAR.02.01.00-00-0760/23 „Dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do pobrexitowej rzeczywistości”

Całkowita wartość Projektu wynosi: 8 746,62 EUR (słownie: osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć euro 62/100).

„Dofinansowanie jest przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Ostatecznego odbiorcę na realizację Projektu. Dofinansowaniu podlegają jedynie wydatki kwalifikowalne, poniesione zgodnie

z postanowieniami Umowy, Regulaminu, Zasadami kwalifikowania wydatków oraz przepisami prawa unijnego i krajowego.”

Chcesz otrzymywać aktualne informacje o naszych produktach i usługach?

Zapisz się do newslettera