• ul. Wysockiego 164A, 15-167 Białystok
 • +48 85 654 46 20
  • 15 GRU 19
  JAZON S.p. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu “Energia z odnawialnych źródeł na potrzeby Jazon sp. z o.o.”

  JAZON S.p. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu “Energia z odnawialnych źródeł na potrzeby Jazon sp. z o.o.”

  JAZON  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.05.01.00-20-0152/17 pn. “Energia z odnawialnych źródeł na potrzeby Jazon sp. z o.o.” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

  Celem głównym realizowanego projektu jest wytwarzanie energii elektrycznej z OZE na potrzeby własne firmy, co pozwoli na ograniczenie emisji CO2.

  Planowane efekty:

  • Zwiększenie wolumenu energii produkowanej z OZE
  • Spadek emisji gazów cieplarnianych
  • Obniżenie krajowych kosztów z tytułu zakupu praw do emisji
  • Zmniejszenie szkód wywołanych emisjami
  • Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

  Wartość projektu: 500 834,57 PLN

  Wkład Funduszy Europejskich: 285 027,80 PLN